Maksimus, upravljanje i održavanje zgrada
Upravljanje i održavanje zgradaFinancijePravni okvirUslugePitanja i odgovoriKontakt
 
 

O nama

Maksimus je jedno od uspješnijih trgovačkih društava koje se bavi upravljanjem zgradama. Od njegovog utemeljenja 1997. godine, pružamo usluge visoke kakvoće upravljanja i održavanja svih vrsta zgrada, odgovornost u radu i odnosu prema korisnicima te brzi izlazak na dojavljene kvarove i njihov pravovremeni otklon.

Prije nego su stvoreni svi uvjeti za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, Maksimus je održavao poslovne zgrade, što i danas uspješno čini. Među njima su nekretnine "LB Građenje d.o.o." – Bednjanska 10, "Drvoambalaža d.d." – Koturaška 37, "Pogrebno poduzeće Zagreb d.d." – Međugorska 61 i Radićeva 9, "Precizna Mehanika Zagreb d.d." – Štrigina 4, "Zeleni Val d.o.o." – Žerjavićeva 2, te nekretnine "Tvornice električnih žarulja".

Već na samom početku upravljanja stambenim zgradama imali smo dovoljno iskustva i sposobnosti voditi poslove upravljanja i održavanja visoke vrsnoće što svakodnevno poboljšavamo. Danas se možemo pohvaliti uspješnom nazočnošću na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Izvan Grada Zagreba i Zagrebačke županije naše se djelatnosti odvijaju preko sestrinskoga poduzeća Maksimus - Rijeka d.o.o.

Nastojimo u suradnji s drugim trgovačkim društvima u ovoj djelatnosti ostvariti zajednički nastup u podizanju razine upravljanja i održavanja nekretnina, a prvenstveno putem financiranja većih radova koje mi možemo omogućiti. Naši zaposlenici zajedno sa korisnicima - (su)vlasnicima teže očuvanju i povećavanju vrijednosti nekretnina kroz sustav redovitog i investicijskog upravljanja i održavanja građevina.

Stalno nastojeći poboljšati razinu kvalitete usluga i zadovoljiti korisnike, Maksimus je trgovačko društvo koje izravno, bez posrednika, daje zajmove za veće zahvate i radove na zgradama na rok otplate u trajanju do 20 godina.

MI SMO VAŠ ALAT I ZATO NAS KORISTITE ŠTO VIŠE!

 

Dana 25. svibnja 2018. godine stupila je na snagu Uredba EU o zaštiti osobnih podataka, ili skraćeno GDPR (General Data Protection Regulation) te Vam Maksimus d.o.o., Zagreb, Zakmardijeve stube 4, OIB: 15748798560 (u daljnjem tekstu: Maksimus) daje sljedeću:
OBAVIJEST O NAČINU PRIKUPLJANJA, OBRADE I KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA
MAKSIMUS d.o.o. je trgovačko društvo koje se bavi upravljanjem i održavanjem stambenim i stambeno-poslovnim zgradama.
Maksimus d.o.o. sukladno poslovnoj djelatnosti obrađuje Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade. Maksimus d.o.o. poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Maksimus obrađuje Vaše podatke u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.
SVRHE OBRADE
—pružanje predstavnicima suvlasnika/suvlasnicima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada usluge sa ciljem što boljeg održavanja stambeno i stambeno-poslovnom zgradom
—informiranja predstavnika suvlasnika/suvlasnicika o aktivnostima upravitelja,
—informiranje predstavnika suvlasnika/suvlasnika zgrada o javnim pozivima i natječajima
—zaštita osoba i imovine mjerama videonadzora u ograničenom opsegu unutar prostorija stambenih zgrada,
—druge svrhe o kojima su predstavnici suvlasnika/suvlasnici informirani u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka,
Načela zaštite podataka
Upravitelj obrađuje podatke:
• Zakonito – samo ako je obrada dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon propisuje.
• Pošteno – uvažavajući specifičnosti odnosa s Vama, primjenjujući sve mjere za zaštitu osobnih podataka olakšavajući Vam ostvarivanje prava.
• Transparentno – pružanjem svih informacija na jasan i lako dostupan način u granicama koje Opća uredba o zaštiti podataka propisuje.
• Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni a u druge svrhe uzimajući u obzir (a) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu našeg odnosa s Vama; (c) prirodu osobnih podataka, osobito činjenicu obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s člankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela u skladu s člankom 10. Uredbe; (d) moguće posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike; te (e) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera.
• Uz ograničenje pohrane – čuvajući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca samo onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom.
• Uz smanjenje količine podataka – pazimo da podatke koje obrađujemo budu primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno.
• Pazeći na točnost – vodimo računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući neispravne podatke u skladu sa zahtjevima Uredbe.
• Pazeći na cjelovitost i povjerljivost –tehničkim i organizacijskim mjerama vodimo računa o odgovarajućoj sigurnosti osobnih podataka ovisno o njihovoj rizičnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.
Zakonitost
Zakonitost, odnosno pravni temelji obrade podataka mogu biti:
• ispunjenje pravne obveze Maksimusa
• sklapanje ili izvršenje ugovora u kojemu ste Vi stranka,
• naš legitimni interes u mjeri u kojoj je značajniji od interesa ispitanika da se podaci ne obrade ili
• Vaša privola,
• drugi pravni temelj u skladu s Uredbom.
Primatelji
Primatelji kojima se dostavljaju osobni podaci su izvođači radova, dobavljači, suvlasnici stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, poreznoj upravi, komunalna poduzeća, policija i ostale javne službe i državne ustanove, u okviru kanala suradnje koje Upravitelj ima, u nekim situacijama mogu biti sudionici pojedinih događaja uključujući, državna tijela bilo da je to propisano zakonom bilo da je to u okviru specifičnih postupaka poput onih u vezi organiziranja prijevoza i pogreba pokojnika.
Primatelji podataka mogu biti i izvršitelji obrade. Naime, u obradi podataka mogu biti uključeni, po potrebi i u skladu s ograničenjima koje Uredba propisuje, drugi subjekti, izvršitelji obrade (primjerice pružatelji informatičkih usluga). S takvim subjektima se ugovorni odnos uređuje detaljno te se osigurava da su Vaši osobni podaci zaštićeni na primjeren način i u skladu sa zahtjevima Uredbe.
U drugim situacijama moguće je da mi zajedno s drugim subjektima odredimo svrhe i sredstava obrade osobnih podataka, pa ćemo mi zajedno s tim subjektima imati položaj zajedničkih voditelja obrade. U tim odnosima, ćemo na transparentan način odrediti svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti poštivanja transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti zakonom utvrđene.
Ako je obradom podataka obuhvaćen i međunarodni prijenos istih, Maksimus će Vas informirati o namjeri iznošenja osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti, kao i o prikladnim zaštitnim mjerama i načinima pribavljanja njihovih preslika u slučaju da prijenos podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama prema članku 46. Uredbe, primjeni obvezujućih korporativnih pravila prema članku 47. Uredbe ili, ako je to slučaj, prema članku 49. stavku 1. podstavku 2. Uredbe. Svaki prijenos osobnih podataka u treće zemlje bit će izvršen u skladu s poglavljem V. Uredbe.
VAŠA PRAVA
Neovisno o pravnom temelju obrade podataka, Vi imate pravo na:
- pristup, izmjenu ili dopunu podataka,
• brisanje („pravo na zaborav") osobnih podataka,
• ograničavanje obrade Vaših podataka ili uložiti prigovor na obradu podataka,
• prijenos Vaših podataka Vama ili trećim osobama,
• ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica,
• pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu – u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr).
Sva prava podliježu razmjernim ograničenjima u skladu s Uredbom.
Svoj pisani zahtjev uputite na: maksimus@maksimus.hr ili osobno odnosno poštanskim putem na Maksimus d.o.o., Zakmardijeve stube 4, 10000 Zagreb.
Pohrana podataka
Maksimus d.o.o. određene podatke čuva trajno s obzirom na trajni povijesni značaj koji ti podaci imaju za nas. Ipak, velika većina podataka čuva se minimalno i to koliko je nužno za izvršenje naših obveza prema suvlasnicima.
Ako smo podatke prikupili putem registracije za pojedini događaj podatke uništavamo ubrzo nakon završetka događaja.
Ako podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, podatke čuvamo sve dok ne povučete privolu.
Podaci iz sustava videonadzora redovito se brišu, a čuvaju se najviše 6 mjeseci osim u slučajevima kada su nužni za vođenje postupaka pred nadležnim tijelima.
Dodatne informacije
• TEHNIČKA I INTEGRIRANA ZAŠTITA PODATAKA
Maksimus d.o.o. štiti Vaše podatke, pa uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka.
Maksimus ujedno provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Tu mjeru primjenjujemo na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.
• EVIDENCIJE O AKTIVNOSTIMA OBRADE
Maksimus d.o.o. kao voditelj obrade vodi evidencije o aktivnostima obrade koje sadržavaju:
• ime i kontaktne podatke voditelja obrade, ako je primjenjivo, zajedničkog voditelja obrade, i službenika za zaštitu podataka;
• svrhe obrade;
• opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;
• kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije;
• ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u slučaju prijenosa iz članka 49. stavka 1. drugog podstavka, dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama;
• ako je to moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;
• ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera
• POSTUPANJE PO POVREDAMA OSOBNIH PODATAKA
Maksimus d.o.o. osigurava da slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje sukladno Uredbi Agenciju za zaštitu osobnih podataka o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.
Kada to Uredba propisuje Maksimus bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje i ispitanike o povredi osobnih podataka.
• PROCJENA UČINKA NA ZAŠTITU PODATAKA
Maksimus ne provodi obrade podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika. Međutim, ako određena obrada bude iznimno ispunjavala uvjete visokorizičnosti, Maksimus će prije obrade provoditi procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe.
Maksimus d.o.o.

 
Opcije

Ispiši stranicu


Natječaji


Nabava Š1-7-2017
 


Natječaj broj 2:
Nabava Š1-7-2017
 


Maksimus d.o.o.

je kao upravitelj istinski poseban u odnosu na druge upravitelje.

Primjerice, ukoliko kao upravitelji procjenimo da su suvlasnici svjesni posjedovanja nekretnine, ispunjavajući svoje obveze plaćanja pričuve u minimalnom iznosu od 80%, toj zgradi odobravamo kredite bez posrednika, jamaca i hipoteke na rok do 20 godina, u svrhu obnavljanja krovišta, pročelja, liftova...


Kako do nas

Maksimus d.o.o.

ZAGREB
Radićeva 9 / I
HR - 10000 Zagreb
T. +385.1.4830.997
F. +385.1.4882.035
E.
Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 sati

Pogledaj na karti

VELIKA GORICA
Tržni centar
Trg Kralja Petra Krešimira IV b.b. / I
HR - 10410 Velika Gorica
T. +385.1.6231.232
F. +385.1.6231.232
E.
Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 sati

Pogledaj na karti

SENJ
Stara cesta 4/II
HR - 53270 Senj
T. +385.53.881.160
F. +385.53.882.090
E.
Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 sati

 
BODY JEWELRY © Maksimus d.o.o. 1997 - 2020 · Realizacija: Net.studio Aranea