Maksimus, upravljanje i odr�avanje zgrada
Upravljanje i odr�avanje zgradaFinancijePravni okvirUslugePitanja i odgovoriKontakt
 
 

O nama

Maksimus je jedno od uspje�nijih trgova�kih dru�tava koje se bavi upravljanjem zgradama. Od njegovog utemeljenja 1997. godine, pru�amo usluge visoke kakvo�e upravljanja i odr�avanja svih vrsta zgrada, odgovornost u radu i odnosu prema korisnicima te brzi izlazak na dojavljene kvarove i njihov pravovremeni otklon.

Prije nego su stvoreni svi uvjeti za upravljanje i odr�avanje stambenih zgrada, Maksimus je odr�avao poslovne zgrade, �to i danas uspje�no �ini. Me�u njima su nekretnine "LB Gra�enje d.o.o." � Bednjanska 10, "Drvoambala�a d.d." � Kotura�ka 37, "Pogrebno poduze�e Zagreb d.d." � Me�ugorska 61 i Radi�eva 9, "Precizna Mehanika Zagreb d.d." � �trigina 4, "Zeleni Val d.o.o." � �erjavi�eva 2, te nekretnine "Tvornice elektri�nih �arulja".

Ve� na samom po�etku upravljanja stambenim zgradama imali smo dovoljno iskustva i sposobnosti voditi poslove upravljanja i odr�avanja visoke vrsno�e �to svakodnevno pobolj�avamo. Danas se mo�emo pohvaliti uspje�nom nazo�no��u na podru�ju Grada Zagreba, Zagreba�ke, Primorsko-goranske i Li�ko-senjske �upanije. Izvan Grada Zagreba i Zagreba�ke �upanije na�e se djelatnosti odvijaju preko sestrinskoga poduze�a Maksimus - Rijeka d.o.o.

Nastojimo u suradnji s drugim trgova�kim dru�tvima u ovoj djelatnosti ostvariti zajedni�ki nastup u podizanju razine upravljanja i odr�avanja nekretnina, a prvenstveno putem financiranja ve�ih radova koje mi mo�emo omogu�iti. Na�i zaposlenici zajedno sa korisnicima - (su)vlasnicima te�e o�uvanju i pove�avanju vrijednosti nekretnina kroz sustav redovitog i investicijskog upravljanja i odr�avanja gra�evina.

Stalno nastoje�i pobolj�ati razinu kvalitete usluga i zadovoljiti korisnike, Maksimus je trgova�ko dru�tvo koje izravno, bez posrednika, daje zajmove za ve�e zahvate i radove na zgradama na rok otplate u trajanju do 20 godina.

MI SMO VA� ALAT I ZATO NAS KORISTITE �TO VI�E!

 

Dana 25. svibnja 2018. godine stupila je na snagu Uredba EU o zaštiti osobnih podataka, ili skra�eno GDPR (General Data Protection Regulation) te Vam Maksimus d.o.o., Zagreb, Zakmardijeve stube 4, OIB: 15748798560 (u daljnjem tekstu: Maksimus) daje sljede�u:
OBAVIJEST O NA�INU PRIKUPLJANJA, OBRADE I KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA
MAKSIMUS d.o.o. je trgova�ko društvo koje se bavi upravljanjem i odr�avanjem stambenim i stambeno-poslovnim zgradama.
Maksimus d.o.o. sukladno poslovnoj djelatnosti obra�uje Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade. Maksimus d.o.o. poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Maksimus obra�uje Vaše podatke u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vije�a od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Op�a uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Op�e uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.
SVRHE OBRADE
—pru�anje predstavnicima suvlasnika/suvlasnicima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada usluge sa ciljem što boljeg odr�avanja stambeno i stambeno-poslovnom zgradom
—informiranja predstavnika suvlasnika/suvlasnicika o aktivnostima upravitelja,
—informiranje predstavnika suvlasnika/suvlasnika zgrada o javnim pozivima i natje�ajima
—zaštita osoba i imovine mjerama videonadzora u ograni�enom opsegu unutar prostorija stambenih zgrada,
—druge svrhe o kojima su predstavnici suvlasnika/suvlasnici informirani u skladu s odredbama Op�e uredbe o zaštiti podataka,
Na�ela zaštite podataka
Upravitelj obra�uje podatke:
• Zakonito – samo ako je obrada dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon propisuje.
• Pošteno – uva�avaju�i specifi�nosti odnosa s Vama, primjenjuju�i sve mjere za zaštitu osobnih podataka olakšavaju�i Vam ostvarivanje prava.
• Transparentno – pru�anjem svih informacija na jasan i lako dostupan na�in u granicama koje Op�a uredba o zaštiti podataka propisuje.
• Uz ograni�enje svrhe – obra�uju�i osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni a u druge svrhe uzimaju�i u obzir (a) svaku vezu izme�u svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu našeg odnosa s Vama; (c) prirodu osobnih podataka, osobito �injenicu obra�uju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s �lankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i ka�njiva djela u skladu s �lankom 10. Uredbe; (d) mogu�e posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike; te (e) postojanje odgovaraju�ih zaštitnih mjera.
• Uz ograni�enje pohrane – �uvaju�i podatke u obliku koji omogu�uje identifikaciju pojedinca samo onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obra�uju, a du�e samo ako je dopušteno Uredbom.
• Uz smanjenje koli�ine podataka – pazimo da podatke koje obra�ujemo budu primjereni, relevantni i ograni�eni na ono što je nu�no.
• Paze�i na to�nost – vodimo ra�una o to�nosti i a�urnosti podataka i brišu�i neispravne podatke u skladu sa zahtjevima Uredbe.
• Paze�i na cjelovitost i povjerljivost –tehni�kim i organizacijskim mjerama vodimo ra�una o odgovaraju�oj sigurnosti osobnih podataka ovisno o njihovoj rizi�nosti, uklju�uju�i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slu�ajnog gubitka, uništenja ili ošte�enja primjenom odgovaraju�ih tehni�kih ili organizacijskih mjera.
Zakonitost
Zakonitost, odnosno pravni temelji obrade podataka mogu biti:
• ispunjenje pravne obveze Maksimusa
• sklapanje ili izvršenje ugovora u kojemu ste Vi stranka,
• naš legitimni interes u mjeri u kojoj je zna�ajniji od interesa ispitanika da se podaci ne obrade ili
• Vaša privola,
• drugi pravni temelj u skladu s Uredbom.
Primatelji
Primatelji kojima se dostavljaju osobni podaci su izvo�a�i radova, dobavlja�i, suvlasnici stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, poreznoj upravi, komunalna poduze�a, policija i ostale javne slu�be i dr�avne ustanove, u okviru kanala suradnje koje Upravitelj ima, u nekim situacijama mogu biti sudionici pojedinih doga�aja uklju�uju�i, dr�avna tijela bilo da je to propisano zakonom bilo da je to u okviru specifi�nih postupaka poput onih u vezi organiziranja prijevoza i pogreba pokojnika.
Primatelji podataka mogu biti i izvršitelji obrade. Naime, u obradi podataka mogu biti uklju�eni, po potrebi i u skladu s ograni�enjima koje Uredba propisuje, drugi subjekti, izvršitelji obrade (primjerice pru�atelji informati�kih usluga). S takvim subjektima se ugovorni odnos ure�uje detaljno te se osigurava da su Vaši osobni podaci zašti�eni na primjeren na�in i u skladu sa zahtjevima Uredbe.
U drugim situacijama mogu�e je da mi zajedno s drugim subjektima odredimo svrhe i sredstava obrade osobnih podataka, pa �emo mi zajedno s tim subjektima imati polo�aj zajedni�kih voditelja obrade. U tim odnosima, �emo na transparentan na�in odrediti svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih du�nosti poštivanja transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti zakonom utvr�ene.
Ako je obradom podataka obuhva�en i me�unarodni prijenos istih, Maksimus �e Vas informirati o namjeri iznošenja osobnih podataka tre�oj zemlji ili me�unarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti, kao i o prikladnim zaštitnim mjerama i na�inima pribavljanja njihovih preslika u slu�aju da prijenos podlije�e odgovaraju�im zaštitnim mjerama prema �lanku 46. Uredbe, primjeni obvezuju�ih korporativnih pravila prema �lanku 47. Uredbe ili, ako je to slu�aj, prema �lanku 49. stavku 1. podstavku 2. Uredbe. Svaki prijenos osobnih podataka u tre�e zemlje bit �e izvršen u skladu s poglavljem V. Uredbe.
VAŠA PRAVA
Neovisno o pravnom temelju obrade podataka, Vi imate pravo na:
- pristup, izmjenu ili dopunu podataka,
• brisanje („pravo na zaborav") osobnih podataka,
• ograni�avanje obrade Vaših podataka ili ulo�iti prigovor na obradu podataka,
• prijenos Vaših podataka Vama ili tre�im osobama,
• ako su podaci dani na temelju privole, uvijek mo�ete tu privolu povu�i bez negativnih posljedica,
• pravo na podnošenje prigovora nadle�nom nadzornom tijelu – u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr).
Sva prava podlije�u razmjernim ograni�enjima u skladu s Uredbom.
Svoj pisani zahtjev uputite na: maksimus@maksimus.hr ili osobno odnosno poštanskim putem na Maksimus d.o.o., Zakmardijeve stube 4, 10000 Zagreb.
Pohrana podataka
Maksimus d.o.o. odre�ene podatke �uva trajno s obzirom na trajni povijesni zna�aj koji ti podaci imaju za nas. Ipak, velika ve�ina podataka �uva se minimalno i to koliko je nu�no za izvršenje naših obveza prema suvlasnicima.
Ako smo podatke prikupili putem registracije za pojedini doga�aj podatke uništavamo ubrzo nakon završetka doga�aja.
Ako podatke obra�ujemo na temelju Vaše privole, podatke �uvamo sve dok ne povu�ete privolu.
Podaci iz sustava videonadzora redovito se brišu, a �uvaju se najviše 6 mjeseci osim u slu�ajevima kada su nu�ni za vo�enje postupaka pred nadle�nim tijelima.
Dodatne informacije
• TEHNI�KA I INTEGRIRANA ZAŠTITA PODATAKA
Maksimus d.o.o. štiti Vaše podatke, pa uzimaju�i u obzir najnovija dostignu�a, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike razli�itih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, u vrijeme odre�ivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovaraju�e tehni�ke i organizacijske mjere za omogu�avanje u�inkovite primjene na�ela zaštite podataka.
Maksimus ujedno provodi odgovaraju�e tehni�ke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim na�inom budu obra�eni samo osobni podaci koji su nu�ni za svaku posebnu svrhu obrade. Tu mjeru primjenjujemo na koli�inu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.
• EVIDENCIJE O AKTIVNOSTIMA OBRADE
Maksimus d.o.o. kao voditelj obrade vodi evidencije o aktivnostima obrade koje sadr�avaju:
• ime i kontaktne podatke voditelja obrade, ako je primjenjivo, zajedni�kog voditelja obrade, i slu�benika za zaštitu podataka;
• svrhe obrade;
• opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;
• kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili �e im biti otkriveni, uklju�uju�i primatelje u tre�im zemljama ili me�unarodne organizacije;
• ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u tre�u zemlju ili me�unarodnu organizaciju, uklju�uju�i identificiranje te tre�e zemlje ili me�unarodne organizacije te, u slu�aju prijenosa iz �lanka 49. stavka 1. drugog podstavka, dokumentaciju o odgovaraju�im zaštitnim mjerama;
• ako je to mogu�e, predvi�ene rokove za brisanje razli�itih kategorija podataka;
• ako je mogu�e, op�i opis tehni�kih i organizacijskih sigurnosnih mjera
• POSTUPANJE PO POVREDAMA OSOBNIH PODATAKA
Maksimus d.o.o. osigurava da slu�aju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odga�anja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješ�uje sukladno Uredbi Agenciju za zaštitu osobnih podataka o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da �e povreda osobnih podataka prouzro�iti rizik za prava i slobode pojedinaca.
Kada to Uredba propisuje Maksimus bez nepotrebnog odga�anja obavješ�uje i ispitanike o povredi osobnih podataka.
• PROCJENA U�INKA NA ZAŠTITU PODATAKA
Maksimus ne provodi obrade podataka koje �e vjerojatno prouzro�iti visok rizik za prava i slobode ispitanika. Me�utim, ako odre�ena obrada bude iznimno ispunjavala uvjete visokorizi�nosti, Maksimus �e prije obrade provoditi procjenu u�inka predvi�enih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe.
Maksimus d.o.o.

 
Opcije

Ispi�i stranicu


Natje�aji


Nabava �1-7-2017
 


Natje�aj broj 2:
Nabava �1-7-2017
 


Maksimus d.o.o.

je kao upravitelj istinski poseban u odnosu na druge upravitelje.

Primjerice, ukoliko kao upravitelji procjenimo da su suvlasnici svjesni posjedovanja nekretnine, ispunjavaju�i svoje obveze pla�anja pri�uve u minimalnom iznosu od 80%, toj zgradi odobravamo kredite bez posrednika, jamaca i hipoteke na rok do 20 godina, u svrhu obnavljanja krovišta, pro�elja, liftova...


Kako do nas

Maksimus d.o.o.

ZAGREB
Radi�eva 9 / I
HR - 10000 Zagreb
T. +385.1.4830.997
F. +385.1.4882.035
E.
Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 sati

Pogledaj na karti

VELIKA GORICA
Tr�ni centar
Trg Kralja Petra Kre�imira IV b.b. / I
HR - 10410 Velika Gorica
T. +385.1.6231.232
F. +385.1.6231.232
E.
Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 sati

Pogledaj na karti

SENJ
Stara cesta 4/II
HR - 53270 Senj
T. +385.53.881.160
F. +385.53.882.090
E.
Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 sati

 
BODY JEWELRY © Maksimus d.o.o. 1997 - 2023 · Realizacija: Net.studio Aranea
粉嫩公主酒酿蛋是依据民间代代相传下来的一种食疗丰胸古方——酒酿蛋丰乳产品,通过现代科学制造而成。酒酿蛋的成效是使人体胸部天然吸收,到达一个彻底天然增大的作用胸下垂怎么办,酒酿蛋的配方才用的都是纯天然有机食物,因而产品无任何激素,没有任何副作用平胸怎么办。合适任何年龄阶段的人群服用,能够服用增大到满意的作用停止,随时停止使用都不会反弹丰胸产品