Maksimus, upravljanje i odr???avanje zgrada
Upravljanje i odr???avanje zgradaFinancijePravni okvirUslugePitanja i odgovoriKontakt
 
 

O nama

Maksimus je jedno od uspje???nijih trgova???kih dru???tava koje se bavi upravljanjem zgradama. Od njegovog utemeljenja 1997. godine, pru???amo usluge visoke kakvo???e upravljanja i odr???avanja svih vrsta zgrada, odgovornost u radu i odnosu prema korisnicima te brzi izlazak na dojavljene kvarove i njihov pravovremeni otklon.

Prije nego su stvoreni svi uvjeti za upravljanje i odr???avanje stambenih zgrada, Maksimus je odr???avao poslovne zgrade, ???to i danas uspje???no ???ini. Me???u njima su nekretnine "LB Gra???enje d.o.o." ??? Bednjanska 10, "Drvoambala???a d.d." ??? Kotura???ka 37, "Pogrebno poduze???e Zagreb d.d." ??? Me???ugorska 61 i Radi???eva 9, "Precizna Mehanika Zagreb d.d." ??? ???trigina 4, "Zeleni Val d.o.o." ??? ???erjavi???eva 2, te nekretnine "Tvornice elektri???nih ???arulja".

Ve??? na samom po???etku upravljanja stambenim zgradama imali smo dovoljno iskustva i sposobnosti voditi poslove upravljanja i odr???avanja visoke vrsno???e ???to svakodnevno pobolj???avamo. Danas se mo???emo pohvaliti uspje???nom nazo???no??????u na podru???ju Grada Zagreba, Zagreba???ke, Primorsko-goranske i Li???ko-senjske ???upanije. Izvan Grada Zagreba i Zagreba???ke ???upanije na???e se djelatnosti odvijaju preko sestrinskoga poduze???a Maksimus - Rijeka d.o.o.

Nastojimo u suradnji s drugim trgova???kim dru???tvima u ovoj djelatnosti ostvariti zajedni???ki nastup u podizanju razine upravljanja i odr???avanja nekretnina, a prvenstveno putem financiranja ve???ih radova koje mi mo???emo omogu???iti. Na???i zaposlenici zajedno sa korisnicima - (su)vlasnicima te???e o???uvanju i pove???avanju vrijednosti nekretnina kroz sustav redovitog i investicijskog upravljanja i odr???avanja gra???evina.

Stalno nastoje???i pobolj???ati razinu kvalitete usluga i zadovoljiti korisnike, Maksimus je trgova???ko dru???tvo koje izravno, bez posrednika, daje zajmove za ve???e zahvate i radove na zgradama na rok otplate u trajanju do 20 godina.

MI SMO VA??? ALAT I ZATO NAS KORISTITE ???TO VI???E!

 

Dana 25. svibnja 2018. godine stupila je na snagu Uredba EU o zaštiti osobnih podataka, ili skra???eno GDPR (General Data Protection Regulation) te Vam Maksimus d.o.o., Zagreb, Zakmardijeve stube 4, OIB: 15748798560 (u daljnjem tekstu: Maksimus) daje sljede???u:
OBAVIJEST O NA???INU PRIKUPLJANJA, OBRADE I KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA
MAKSIMUS d.o.o. je trgova???ko društvo koje se bavi upravljanjem i odr???avanjem stambenim i stambeno-poslovnim zgradama.
Maksimus d.o.o. sukladno poslovnoj djelatnosti obra???uje Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade. Maksimus d.o.o. poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Maksimus obra???uje Vaše podatke u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vije???a od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Op???a uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Op???e uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.
SVRHE OBRADE
—pru???anje predstavnicima suvlasnika/suvlasnicima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada usluge sa ciljem što boljeg odr???avanja stambeno i stambeno-poslovnom zgradom
—informiranja predstavnika suvlasnika/suvlasnicika o aktivnostima upravitelja,
—informiranje predstavnika suvlasnika/suvlasnika zgrada o javnim pozivima i natje???ajima
—zaštita osoba i imovine mjerama videonadzora u ograni???enom opsegu unutar prostorija stambenih zgrada,
—druge svrhe o kojima su predstavnici suvlasnika/suvlasnici informirani u skladu s odredbama Op???e uredbe o zaštiti podataka,
Na???ela zaštite podataka
Upravitelj obra???uje podatke:
• Zakonito – samo ako je obrada dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon propisuje.
• Pošteno – uva???avaju???i specifi???nosti odnosa s Vama, primjenjuju???i sve mjere za zaštitu osobnih podataka olakšavaju???i Vam ostvarivanje prava.
• Transparentno – pru???anjem svih informacija na jasan i lako dostupan na???in u granicama koje Op???a uredba o zaštiti podataka propisuje.
• Uz ograni???enje svrhe – obra???uju???i osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni a u druge svrhe uzimaju???i u obzir (a) svaku vezu izme???u svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu našeg odnosa s Vama; (c) prirodu osobnih podataka, osobito ???injenicu obra???uju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s ???lankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i ka???njiva djela u skladu s ???lankom 10. Uredbe; (d) mogu???e posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike; te (e) postojanje odgovaraju???ih zaštitnih mjera.
• Uz ograni???enje pohrane – ???uvaju???i podatke u obliku koji omogu???uje identifikaciju pojedinca samo onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obra???uju, a du???e samo ako je dopušteno Uredbom.
• Uz smanjenje koli???ine podataka – pazimo da podatke koje obra???ujemo budu primjereni, relevantni i ograni???eni na ono što je nu???no.
• Paze???i na to???nost – vodimo ra???una o to???nosti i a???urnosti podataka i brišu???i neispravne podatke u skladu sa zahtjevima Uredbe.
• Paze???i na cjelovitost i povjerljivost –tehni???kim i organizacijskim mjerama vodimo ra???una o odgovaraju???oj sigurnosti osobnih podataka ovisno o njihovoj rizi???nosti, uklju???uju???i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slu???ajnog gubitka, uništenja ili ošte???enja primjenom odgovaraju???ih tehni???kih ili organizacijskih mjera.
Zakonitost
Zakonitost, odnosno pravni temelji obrade podataka mogu biti:
• ispunjenje pravne obveze Maksimusa
• sklapanje ili izvršenje ugovora u kojemu ste Vi stranka,
• naš legitimni interes u mjeri u kojoj je zna???ajniji od interesa ispitanika da se podaci ne obrade ili
• Vaša privola,
• drugi pravni temelj u skladu s Uredbom.
Primatelji
Primatelji kojima se dostavljaju osobni podaci su izvo???a???i radova, dobavlja???i, suvlasnici stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, poreznoj upravi, komunalna poduze???a, policija i ostale javne slu???be i dr???avne ustanove, u okviru kanala suradnje koje Upravitelj ima, u nekim situacijama mogu biti sudionici pojedinih doga???aja uklju???uju???i, dr???avna tijela bilo da je to propisano zakonom bilo da je to u okviru specifi???nih postupaka poput onih u vezi organiziranja prijevoza i pogreba pokojnika.
Primatelji podataka mogu biti i izvršitelji obrade. Naime, u obradi podataka mogu biti uklju???eni, po potrebi i u skladu s ograni???enjima koje Uredba propisuje, drugi subjekti, izvršitelji obrade (primjerice pru???atelji informati???kih usluga). S takvim subjektima se ugovorni odnos ure???uje detaljno te se osigurava da su Vaši osobni podaci zašti???eni na primjeren na???in i u skladu sa zahtjevima Uredbe.
U drugim situacijama mogu???e je da mi zajedno s drugim subjektima odredimo svrhe i sredstava obrade osobnih podataka, pa ???emo mi zajedno s tim subjektima imati polo???aj zajedni???kih voditelja obrade. U tim odnosima, ???emo na transparentan na???in odrediti svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih du???nosti poštivanja transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti zakonom utvr???ene.
Ako je obradom podataka obuhva???en i me???unarodni prijenos istih, Maksimus ???e Vas informirati o namjeri iznošenja osobnih podataka tre???oj zemlji ili me???unarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti, kao i o prikladnim zaštitnim mjerama i na???inima pribavljanja njihovih preslika u slu???aju da prijenos podlije???e odgovaraju???im zaštitnim mjerama prema ???lanku 46. Uredbe, primjeni obvezuju???ih korporativnih pravila prema ???lanku 47. Uredbe ili, ako je to slu???aj, prema ???lanku 49. stavku 1. podstavku 2. Uredbe. Svaki prijenos osobnih podataka u tre???e zemlje bit ???e izvršen u skladu s poglavljem V. Uredbe.
VAŠA PRAVA
Neovisno o pravnom temelju obrade podataka, Vi imate pravo na:
- pristup, izmjenu ili dopunu podataka,
• brisanje („pravo na zaborav") osobnih podataka,
• ograni???avanje obrade Vaših podataka ili ulo???iti prigovor na obradu podataka,
• prijenos Vaših podataka Vama ili tre???im osobama,
• ako su podaci dani na temelju privole, uvijek mo???ete tu privolu povu???i bez negativnih posljedica,
• pravo na podnošenje prigovora nadle???nom nadzornom tijelu – u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr).
Sva prava podlije???u razmjernim ograni???enjima u skladu s Uredbom.
Svoj pisani zahtjev uputite na: maksimus@maksimus.hr ili osobno odnosno poštanskim putem na Maksimus d.o.o., Zakmardijeve stube 4, 10000 Zagreb.
Pohrana podataka
Maksimus d.o.o. odre???ene podatke ???uva trajno s obzirom na trajni povijesni zna???aj koji ti podaci imaju za nas. Ipak, velika ve???ina podataka ???uva se minimalno i to koliko je nu???no za izvršenje naših obveza prema suvlasnicima.
Ako smo podatke prikupili putem registracije za pojedini doga???aj podatke uništavamo ubrzo nakon završetka doga???aja.
Ako podatke obra???ujemo na temelju Vaše privole, podatke ???uvamo sve dok ne povu???ete privolu.
Podaci iz sustava videonadzora redovito se brišu, a ???uvaju se najviše 6 mjeseci osim u slu???ajevima kada su nu???ni za vo???enje postupaka pred nadle???nim tijelima.
Dodatne informacije
• TEHNI???KA I INTEGRIRANA ZAŠTITA PODATAKA
Maksimus d.o.o. štiti Vaše podatke, pa uzimaju???i u obzir najnovija dostignu???a, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike razli???itih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, u vrijeme odre???ivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovaraju???e tehni???ke i organizacijske mjere za omogu???avanje u???inkovite primjene na???ela zaštite podataka.
Maksimus ujedno provodi odgovaraju???e tehni???ke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim na???inom budu obra???eni samo osobni podaci koji su nu???ni za svaku posebnu svrhu obrade. Tu mjeru primjenjujemo na koli???inu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.
• EVIDENCIJE O AKTIVNOSTIMA OBRADE
Maksimus d.o.o. kao voditelj obrade vodi evidencije o aktivnostima obrade koje sadr???avaju:
• ime i kontaktne podatke voditelja obrade, ako je primjenjivo, zajedni???kog voditelja obrade, i slu???benika za zaštitu podataka;
• svrhe obrade;
• opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;
• kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili ???e im biti otkriveni, uklju???uju???i primatelje u tre???im zemljama ili me???unarodne organizacije;
• ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u tre???u zemlju ili me???unarodnu organizaciju, uklju???uju???i identificiranje te tre???e zemlje ili me???unarodne organizacije te, u slu???aju prijenosa iz ???lanka 49. stavka 1. drugog podstavka, dokumentaciju o odgovaraju???im zaštitnim mjerama;
• ako je to mogu???e, predvi???ene rokove za brisanje razli???itih kategorija podataka;
• ako je mogu???e, op???i opis tehni???kih i organizacijskih sigurnosnih mjera
• POSTUPANJE PO POVREDAMA OSOBNIH PODATAKA
Maksimus d.o.o. osigurava da slu???aju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odga???anja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješ???uje sukladno Uredbi Agenciju za zaštitu osobnih podataka o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da ???e povreda osobnih podataka prouzro???iti rizik za prava i slobode pojedinaca.
Kada to Uredba propisuje Maksimus bez nepotrebnog odga???anja obavješ???uje i ispitanike o povredi osobnih podataka.
• PROCJENA U???INKA NA ZAŠTITU PODATAKA
Maksimus ne provodi obrade podataka koje ???e vjerojatno prouzro???iti visok rizik za prava i slobode ispitanika. Me???utim, ako odre???ena obrada bude iznimno ispunjavala uvjete visokorizi???nosti, Maksimus ???e prije obrade provoditi procjenu u???inka predvi???enih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe.
Maksimus d.o.o.

 
Opcije

Ispi???i stranicu


Natje???aji


Nabava ???1-7-2017
 


Natje???aj broj 2:
Nabava ???1-7-2017
 


Maksimus d.o.o.

je kao upravitelj istinski poseban u odnosu na druge upravitelje.

Primjerice, ukoliko kao upravitelji procjenimo da su suvlasnici svjesni posjedovanja nekretnine, ispunjavaju???i svoje obveze pla???anja pri???uve u minimalnom iznosu od 80%, toj zgradi odobravamo kredite bez posrednika, jamaca i hipoteke na rok do 20 godina, u svrhu obnavljanja krovišta, pro???elja, liftova...


Kako do nas

Maksimus d.o.o.

ZAGREB
Radi???eva 9 / I
HR - 10000 Zagreb
T. +385.1.4830.997
F. +385.1.4882.035
E.
Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 sati

Pogledaj na karti

VELIKA GORICA
Tr???ni centar
Trg Kralja Petra Kre???imira IV b.b. / I
HR - 10410 Velika Gorica
T. +385.1.6231.232
F. +385.1.6231.232
E.
Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 sati

Pogledaj na karti

SENJ
Stara cesta 4/II
HR - 53270 Senj
T. +385.53.881.160
F. +385.53.882.090
E.
Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 sati

 
BODY JEWELRY © Maksimus d.o.o. 1997 - 2020 · Realizacija: Net.studio Aranea